About Us

За изкуството! На сцената! До талантите! – Това е нашият девиз!
For art! On stage! Near talents! – That’s our motto!
За звездите в сълзите! * About the stars in the tears!
„EUROPEAN SPORT DANCE ASSOCIATION”- ESDA.
BULGARIAN FEDERATION OF SPORT DANCЕ DISCIPLINES” – BFSDD.
Това е доброволна организация с общественополезна дейност от представители на нацията за разпространение и взаимовръзка сред населението на всички направления в спорта, изкуствата, науката, културата, религията и социалната практика. Организацията извършва общественополезна дейност в следните области:
- Развитие и утвърждаване на спортните танцови дисциплини, културните и духовни ценности у детската личност, гражданското общество, образованието.
- Социална интеграция без оглед на възраст, категория, етнос, религия.
- Защита на човешките права.
- Опазване на околната среда.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ СА:
Организиране и провеждане на фестивали, турнири, шампионати и конкурси на национално и международно ниво в сферата на изкуството и спорта.
Организиране и провеждане на образователни и квалификационни форми на обучение, специализация, квалификация и преквалификация на населението.
Езикова, икономическа, трудово – правна, здравна, екологична, духовна, гражданска и обща подготовка на населението от всички възрасти, социални и религиозни групи.
Осъществяване на PR, рекламна, проучвателна, разработваща, експертна, консултантска и други дейности.

ESDA

ОФИЦИАЛЕН ЧЛЕН НА WBA, WDU, CID-UNESCO и ESDU

Get In Touch

Address

Sofia, Bulgaria * Palma de Mallorca, Spain * Roma, Italy

Email

grand.dance.eu@gmail.com

Phone

+359 886 315 123

Quick Links

Newsletter

© ESDA. All Rights Reserved.